loading
ua ua, branding, vizualni identitet, verbalni identitet, strategija
UA - Rijeka

Povežimo se baštinom - UA Rijeka

KLIJENT

TZ Rijeka

GODINA

2021.

USLUGE

KREATIVNA STRATEGIJA BRANDING VIZUALNI IDENTITET VERBALNI IDENTITET

Cilj projekta Povežimo se baštinom je izgradnja novih i revitalizacija postojećih lokacija kulturno-povijesne baštine s ciljem stvaranja nove ponude za posjetitelje. Projekt okuplja 13 fizičkih lokacija kulturne baštine karakteristične za svako lokalno područje. Potrebno je bilo izraditi vizualni identitet i komunikaciju projekta koji će se temeljiti na kulturološkom identitetu područja Urbane aglomeracije Rijeka.

ua, branding, vizualni identitet, verbalni identitet, strategija

Kreativna strategija

Naša kreativna strategija temeljila se na interpretaciji baštine, odnosno na njenoj podjeli prema definiciji koja baštinu dijeli na prirodnu i kulturnu, s naglaskom na onu kulturnu, odnosno na materijalnu i nematerijalnu baštinu. Željeli smo na temelju poznatih činjenica dati dublje značenje baštinskom fenomenu (npr. starom kaštelu ili umijeću gradnje suhozida) te interpretirati, odnosno predstaviti priču tog fenomena na razumljiv način, zanimljiv široj javnosti, kroz vizualne elemente koji kao cjelina čine vizualni identitet branda.

Istražujući baštinu UA Rijeka, sistematizirali smo njezine elemente prema gore navedenoj podjeli, te svakoj kategoriji dodijelili simbol, odnosno znak (ilustraciju).

Krenuli smo od logotipa na razini projekta te smo kreirali znak koji se sastoji od simbola kulturnih identiteta UA Rijeka, čiju smo inspiraciju pronašli u baštini tog kraja. Svaki od njih uklopili smo u jedinstvenu i prepoznatljivu komunikaciju koja ih povezuje u projekt, a potom daju okvir za kreiranje partnerskih logotipa i logotipa zasebnih projekata koji se tiču objekata i lokacija. Temeljna inspiracija bila nam je definicija baštine u najopćenitijem smislu kao “nešto što netko želi očuvati i sakupiti i prenijeti budućim generacijama” (Howard 2003) te njezina temeljna podjela na prirodnu i kulturnu baštinu.

ua, branding, vizualni identitet, verbalni identitet, strategija

Inspiraciju za oblik pronašli smo u kulturnoj baštini UA Rijeka - njezinoj povijesti, tradiciji i naslijeđu. Iz postojećih vizualnih identiteta UA Rijeka izvukli smo zajednički nazivnik - grb. Uzeli smo najjednostavniju formu kako bi naglasili zasebne elemente koji predstavljaju baštinu.

ua, branding, vizualni identitet, verbalni identitet, strategija

Vizualni identitet

Logotip projekta Povežimo se baštinom svojim bojama, oblikom, ilustracijama i tipografijom čini jedinstvenu i harmoničnu cjelinu te pritom iznosi unikatnu priču o vrijednostima baštine našeg kraja.

ua, branding, vizualni identitet, verbalni identitet, strategija

Inspiraciju u odabiru boja pronašli smo u prirodnoj baštini UA Rijeka. Kao glavne boje identiteta uzeli smo plavu i zelenu - boje koje opisuju Primorsko-goransku županiju. Plava kao simbol mora, rijeka, jezera i beskraja neba te zelena kao simbol gora, šuma i pašnjaka. Toplu crveno-narančastu boju pronašli smo u gorju obasjanim suncem, jedinstvenim primjercima flore i faune, kao i jesenskom lišću te u predivnim zalascima sunca, karakterističnima za naš kraj.

ua, branding, vizualni identitet, verbalni identitet, strategija

Nakon stvaranja vizualnog identiteta projekta, željeli smo svakom partneru dodijeliti unikatan znak temeljen na kulturnom identitetu tog mjesta, koji smo kreirali pomoću simbola baštine. Svaki identitet partnera uklopljen je u vizualnu komunikaciju projekta (oblik, boje) kako bismo postigli prepoznatljivost na razini projekta.

ua, branding, vizualni identitet, verbalni identitet, strategija

Treća razina vizualnog identiteta uključivala je komunikaciju na razini lokacije, odnosno atrakcije. Kako bismo dopustili komunikaciju vlastitih identiteta koje pojedine atrakcije imaju, odlučili smo se za tipografsko rješenje u kombinaciji sa znakom partnera.

ua, branding, vizualni identitet, verbalni identitet, strategijaVerbalni identitet

Vizualnom identitetu dodali smo verbalni u obliku poruka kreiranih za svaki objekt/lokaciju. Sve počinju na jednak način (...gdje), a cilj im je prenijeti ideju, poetiku i emociju mjesta posjetiteljima.

ua, branding, vizualni identitet, verbalni identitet, strategija ua, branding, vizualni identitet, verbalni identitet, strategija

Vizualni i verbalni identitet primjenili smo na zadane materijale: od bilboarda, preko mapa, torbi i rokovnika pa sve do viber stickera.

ua, branding, vizualni identitet, verbalni identitet, strategija ua, branding, vizualni identitet, verbalni identitet, strategija ua, branding, vizualni identitet, verbalni identitet, strategija ua, branding, vizualni identitet, verbalni identitet, strategija ua, branding, vizualni identitet, verbalni identitet, strategija

Other work

LIFE
RIDENT
MAYREN